Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor a fost modificata si completata prin Ordonanta adoptata ieri de Guvern

Certificatul de performanţă energetică a clădirii va cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul va cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Aceasta potrivit proiectului de ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor publicat de Ministerul Dezvoltarii.

Totodată, clădire al cărui consum de energie este aproape egal cu zero este definita in noul proiect legislativ ca fiind „ clădire cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în proporţie de minimum 10% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere”.

Intrucat, urmeaza sa fie alocate sume importante din fonduri europene pentru reabilitarera cladirilor publice, proiectul de ordonanta da si o definitie a clădirii de interes şi utilitate publică – „clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 mp frecvent vizitată de public, ocupată de autorităţi ale administraţiei publice în care se desfăşoară activităţi de interes public naţional, judeţean sau local, sau în care se desfăşoară activităţi comerciale, social-culturale, de învăţământ, educaţie, asistenţă medicală, sportive, financiar-bancare, de cazare şi alimentaţie publică, prestări de servicii şi altele asemenea.”

Proiectul de ordonanta prevede ca peste patru ani nu vor mai primi autorizatie de construiredecat cladiri cu consum aproape zero energie : „Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

(…) Clădirile noi din proprietatea/ administrarea autorităţilor administraţiei publice care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018 vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.”

Proiectul de ordonanata mai precizeaza:

Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel asigurat din surse regenerabile, se stabileşte prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu potenţial de energie din surse regenerabile, şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul tehnic.

Primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5000 de locuitori iniţiază planuri locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de clădir), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.

Finanţarea elaborării planurilor de către autorităţile administraţiei publice locale se asigură astfel:

  1. din bugetele proprii;
  2. din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.

În planurile locale multianuale se cuprind, în principal, politici și măsuri financiare sau de altă natură adoptate pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi măsuri referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente care fac obiectul unor renovări majore.

Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi încurajarea realizării transformării eficiente – din punct de vedere al costurilor – a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, se constituie prin centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a planurilor locale multianuale elaborate de autorităţile administraţiei publice locale şi se revizuieşte odată la trei ani.

Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale până la 30 martie anul curent pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice planurile şi măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât şi valoric.”

Conducătorii instituţiilor publice, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi utilitate publică, denumiţi în continuare deţinători, vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea certificatului.

În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele care sunt frecvent vizitate de public.

Deţinătorii clădirilor publice vor acţiona, în perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate incluse în certificatele elaborate pentru clădirile pe care le deţin.

Punerea în aplicare a măsurilor recomandate, implică, în principal expertizarea tehnică structurală şi auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie, cu respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare.

Finanţarea activităţilor/lucrărilor pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate, se asigură astfel:

  1. din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice;
  2. din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale.””

În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se efectuează:

  1. a) inspecţie periodică la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală mai mare de 20 kW; inspecţia se efectuează şi pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil
  2. b) inspecţie periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane având puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecţia periodică se efectuează la intervale de 4 ani.

(2) Pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW, indiferent de natura combustibilului şi la care există un sistem de monitorizare şi control al funcţionării acestora, inspecţia se efectuează la intervale de 10 ani.”

Certificarea şi auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru clădiri, atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor.

Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri prin care se prevăd condiţiile, modul de atestare şi obligaţiile şi răspunderile auditorilor energetici pentru clădiri, precum şi modalitatea de confirmare periodică sau suspendare, după caz, a dreptului de practică al acestora, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Anual vor fi verificate, prin sondaj, minimum 10% din certificatele şi rapoartele de audit energetic, precum şi din rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice.

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice trimestrial, precum şi la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfăşurată şi măsurile dispuse, inclusiv sancţiunile aplicate.”

Auditorii energetici pentru clădiri şi expertii tehnici au obigatia sa transmita conţinutul documentelor în format electronic, in conditiile si la termenele stabilite prin lege.

Se considera incalcari ale legii si:

– nerealizarea de către investitori a studiului prevazute de lege

– nerespectarea de către auditori, în măsurile recomandate, a prevederilor legii

– nerespectarea de către experţi, în măsurile recomandate a prevederilor legii

– nerealizarea de către primari a măsurilor prevăzute de lege.

Ordonanta stabileste si contravențiile de pana la 10.000 lei.

În termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va actualiza actele normative emise în aplicarea şi executarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.

Certificatele de performanţă energetică emise în temeiul Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor rămân în valabilitate până la data expirării acestora.